1. Gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.


2. Tilbud
Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 4 uger fra tilbuddets dato.


3. Tegninger
Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede og må ikke af køber kopieres eller reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til
uvedkommendes tredjemands kundskab.


4. Priser
Sælgerens priser fremgår af den senest udsendte prisliste. Alle priser er sædvanligvis i danske kroner og inklusiv moms men med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter og afgifter og lign.,
som vedrører den aftalte leverance.

Betaling sker til forfaldsdato, idet der efter forfaldsdatoen beregnes morarente med 2% pr. måned.


5. Levering
I mangel af særlig aftale vil levering ske ab lager. Opgivne leveringstider er ansat efter sælgers bedste skøn men er uden forbindende. Forsinkelser berettiger ikke køberen til annullering af ordren, medmindre sælger acceptere dette. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel forsinket levering.
Køber har ret til at returnere kurante lagervarer til sælger og har krav på kreditering af købsprisen, fratrukket et mellem køber og sælger aftalt returneringsfradrag. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer må være ubeskadigede og sælger er kun forpligtet til at tage varer retur, som er
i ubrudt og original emballage.

6. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for køber.

 

7. Reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og han ikke har reklameret som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.


8. Sælgers ansvar
Sælger er alene ansvarlig overfor køber i det omfang sælgers leverandør er ansvarlig overfor sælger. Ved salg af varer, der ikke er lager-varer og skal fremskaffes specielt, er sælgers forpligtelser overfor køber begrænset til de rettigheder, sælger opnår hos sin leverandør.

Varer der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige indenfor rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse hos leverandøren under forudsætning af, at reklamationen godkendes. Materialeerstatning ydes kun i det omfang, erstatning kan opnås hos leverandøren.

Sælger hæfter aldrig for køberens indirekte tab herunder driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.


9. Transport af rettigheder
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen
til tredjemand.


10. Værneting
Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed, afgøres i henhold til dansk ret ved sælgers hjemting.